Leveringsvoorwaarden, Forms Broker B.V. gevestigd te Almere

Artikel 1. Definities

 

In de tekst in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

 

1.1 Leverancier: de besloten vennootschap Forms Broker B.V. te Almere die van opdrachtgever opdracht heeft gekregen, tevens gebruiker van onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

1.2 Opdrachtgever:de wederpartij van leverancier.

 

1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier waarbij opdrachtgever van leverancier goederen en/of diensten bestelt, inhuurt, inkoopt, alsmede de nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien aanvullingen en/of wijzigingen, alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van die overeen-komst.

 

1.4 Productiedatum: de (eerste) dag waarop de door opdrachtgever krachtens de overeenkomst bestelde, gehuurde of gekochte goederen feitelijk worden geleverd en/of diensten worden afgenomen.

 

1.5 Locatie/tijd: de tussen opdrachtgever en leverancier overeengekomen plaats en tijd waarop (gedeelte van) de tussen hen overeengekomen goederen en/of diensten worden geleverd/uitgevoerd.

 

1.6 Schriftelijk: het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekende schrijven, per telefax of e-mailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico van de verzender.

 

Artikel 2. Algemeen/toepasselijkheid van de voorwaarden

 

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en leverancier gesloten overeenkomsten.

 

2.2 Afwijkende bedingen van opdrachtgever en/of derden gelden slechts indien en zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van leverancier schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid tussen voorwaarden van leverancier en andere van toepassing verklaarde bepalingen, zullen die van leverancier voorrang hebben, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.3 Indien een bepaling van de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden (en nog nader overeen te komen overeenkomsten) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de overige bepalingen van de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden (en nog overeen te komen nadere overeenkomsten). In de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden (en nog overeen te komen nadere overeenkomsten) zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoe-ling van partijen.

 

2.4. Indien leverancier met twee of meer (rechts-)personen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens leverancier voortvloeien.

 

Artikel 3. Bestelling en opdracht

 

3.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

 

3.2 Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen twee weken is aanvaard, tenzij leverancier bij de aanbieding een andere termijn heeft aangegeven. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

 

Artikel 4. (Termijn van) Levering

 

4.1 Levering door leverancier geschiedt in beginsel op de in de overeenkomst aangege-ven productiedatum en op de tevens in de overeenkomst opgenomen locatie en tijd. De door de leverancier opgegeven productiedatum, locatie en tijd zijn echter, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, slechts indicatief. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste leveringsdatum, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

 

4.2 Binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, of het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekening van de wijziging of het geringe oponthoud bij leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

 

4.3 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al dat gene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen en door het in acht nemen van het bepaalde in artikel 6 van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

4.4 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van de bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden aangaande betaling aan leverancier, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijk ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier heeft alsdan de bevoegdheid de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot dat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld, onverlet de (overige) aan de leverancier krachtens de wet toekomende rechten.

 

4.5 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

 

4.6 De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

 

4.7 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

 

4.8 De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Inhoud en wijziging overeenkomst

 

5.1 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 6. Zet, druk- of andere proeven

 

6.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

 

6.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

 

6.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

 

6.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 7. Afwijkingen

 

7.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijk werk, tekening, kopij of model, respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

 

7.2 Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering kunnen worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

 

7.3 Afwijkingen die alle omstandigheden in aanmerking genomen in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

7.4 Meer- of minder leveringen door leverancier ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan 10% bij een oplage tot 20.000 eenheden en 5% bij een oplage van 20.000 en meer eenheden. Ten aanzien van meer- of minder leveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht, respectievelijk verrekend.

 

7.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeldt in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

Artikel 8. Onderzoek

 

8.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er ter stond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 10 dagen na aflevering.

 

8.2 De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van de eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

 

8.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

 

8.4 Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 10 dagen naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort dient te worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek, respectievelijk de kennisgeving voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

 

8.5 De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft (door)geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of doen verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

Artikel 9. Prijs en betaling

 

9.1 De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, in euro, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen en is exclusief eventuele emballagekosten, verzekeringskosten en andere in verband met de overeenkomst te maken kosten.

 

9.2 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Indien buiten toepassing van het voorgaande tussen partijen geen prijs is overeengekomen, slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs bepaald op een in de Grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

 

9.3 De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, wonen, werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met de andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe of verhoging van bestaande overheidsheffingen, verhoging van energiekosten, aanzienlijke wijzigingen in valutaverhoudingen of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 

9.4 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatie dragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn eveneens grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeen-gekomen prijs.

 

9.5 De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties wenst aan te brengen.

 

9.6 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien leverancier zulks bij het aangaan van de overeenkomst heeft bedongen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door leverancier is vereist.

 

9.7 De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte/te maken kosten.

 

9.8 De leverancier kan voor rekening van de opdrachtgever, in verband met de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen, een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens hij goederen ter beschikking stelt of indien een gehele of gedeeltelijke levering plaatsvindt. De leverancier is gerechtigd tot opschorting van levering indien de hiervoor bedoelde waarborgsom of bankgarantie niet wordt afgegeven.

 

9.9 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van de door hem verschuldigde bedragen, vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo deze niet van toepassing zou zijn, de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-.

 

Artikel 10. Opschorting, beëindiging en ontbinding

 

10.1 De leverancier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In een dergelijk geval is leverancier gerechtigd de als gevolg daarvan door hem geleden en te lijden schade te verhalen op opdrachtgever.

 

10.2 Onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten is leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de (voorlopige) surseance van betaling is verleend, op opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, opdrachtgever zijn bedrijf heeft stilgelegd of liquideert, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van opdrachtgever of opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt. In geval van ontbinding van de overeenkomst is leverancier gerechtigd hetgeen door op-drachtgever reeds aan leverancier is betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst te behouden.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1 De opdrachtgever garandeert de leverancier dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens die wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

 

11.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten gerede twijfel ontstaat, is leverancier bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

11.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, komen alle rechten ten aanzien van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de overeenkomst of uit de overeenkomst nader voortvloeiende werkzaamheden aan leverancier toe.

 

Artikel 12. Eigendom

 

12.1 Alle door de leverancier vervaardigde zaken blijven eigendom van de leverancier tot dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

 

12.2 De leverancier zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Zolang opdrachtgever niet al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden is leverancier niet gehouden de hem in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan hem toevertrouwde zaken aan opdrachtgever af te geven.

 

12.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

 

12.4 De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn of mocht worden.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en overmacht

 

13.1 De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk door de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten. Leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. Leverancier is niet aansprakelijk voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen materialen en producten.

 

13.2 Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

13.3 De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

13.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of doen verwerken of aan derden heeft doen leveren. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor indirecte schade, schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

 

Artikel 14. Vrijwaring

 

14.1 Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeen-komst met de opdrachtgever c.q. deze verkoop- en leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 15. Geschillen en toepasselijkrecht

 

15.1 Alle geschillen tussen partijen ter zake van de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

 

15.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16.

 

16.1 Leverancier heeft het recht de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen. Leverancier is alsdan verplicht deze wijziging of aanvulling aan opdrachtgever kenbaar te maken.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingnen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of het contactformulier. Forms Broker streeft ernaar u zo spoedig mogelijk te antwoorden.

 

Forms Broker B.V.
Antennestraat 40
1322 AE Almere
Tel: 036 – 535 08 38
Fax: 036 – 535 01 81
info@formsbroker.nl